Buhalterinės apskaitos vedimas, Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas , Ataskaitos vadovybei, Atstovavimas klientui,Konsultacijos, informacija ir praktiniai patarimai ,Projekto rizikos įvertinimas, buhalterinė apskaita Klaipėdoje, Buhalterinės apskaitos paslaugos, buhalterinės apskaitos konsultacijos, vyriausiojo buhalterio funkcijos, buhalteris, buhalterija, apskaitos politikos paruošimas,apleistos apskaitos tvarkymas, pirminių dokumentų suvedimas, deklaracijos Sodrai, deklaracijos valstybinėms institucijoms, balansas, buhalterines ataskaitos, , apskaitos vedimas, apskaitos sistemos tobulinimas, mokėjimo pavedimų atlikimas, atsiskaitymų kontrolė, Услуги учета в Литве, бухгалтерский учёт в Литве, возврат НДС в Литве, регистрация предприятия в Литве, minimali menesinė alga, labdara ir parama, Komandiruočių išlaidų apmokėstinimas, prezentacinės išlaidos
Sėkmingas verslas su
„Instrukcija!“
Labdara ir parama

Paramos gavėjais gali būti LR įregistruoti:

 1. Paramos ir labdaros fondai;
 2. biudžetinės įstaigos;
 3. asociacijos;
 4. viešosios įstaigos;
 5. religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;
 6. tarptautiniai visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);
 7. Kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių tikslas nėra pelno siekimas, o pelnas negali būti skiriama jų dalyviams;
 8. LR Vyriausybės ar jo įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos užsienyje esančios lietuvių bendruomenės, kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos ir tarptautinės labdaros organizacijos.

Parama pripažįstama, jeigu ją teikia

LR fiziniai ir juridiniai asmenys, išskirus politines partijas, politinės organizacijos, valstybės ir savivaldybės įmonės.

ar

Užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos.

Parama gali būti pinigais arba kitų turtu ar suteiktomis paslaugomis. Negali būti tabakas, tabako gaminiai, etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai. Parama galima skirti tik asmeniui, turinčiam paramos gavėjo statusą, kuri galima patikrinti VMI interneto svetainėje. Kitais atvejais, įmonės sąnaudos kaip parama, negali būti laikomos parama ir apskaičiuojant pelno mokesčio įsipareigojimą bus laikoma neleidžiamais atskaitymais.

Paramos davėjai privalo teikti paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formą, Pateikti privaloma iki kitų metų gegužės 15 d.

 

Labdaros gavėjais gali būti :

Neįgalieji, invalidai, ligoniai, vaikai našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai. Nedirbantys pensininkai, negaunantys kutų pajamų, išsirus pensijas ir kitas soc. Išmokos, bedarbiai, asmenys, kuriems LR įstatymų nustatyta tvarka prilažintas nukentėjusiųjų teisinis statusas, šeimos(asmenys), kurių gaunamas pajamos negali patenkinti jų minimalių socialai priimtinų poreikių, kurių mastą nustato savivaldybės

Labdara pripažįstamas tik tada, kai ją teikia labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos religinės bendruomenės, jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose , statutuose ir jie turi teisę gauti paramą. Teisę teikti labdarą turi tik paramos gavėjai-gavus paramą, ši parama savo ruožu gali būti išdalinta kaip labdara,

 

 • Pakeistas Labdaros ir paramos įstatymas
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2012 06 19 Nr. XI-2077, Žin., 2012 06 30, Nr. 76-3926)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau - Įstatymas) 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

Įstatymas papildytas nuostata, pagal kurią asmuo gautą paramą turi panaudoti per 3 metus. Jei asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudojo arba ją netinkamai panaudojo pagal Įstatyme nustatytą paramos paskirtį, tai šiam asmeniui kontrolės institucijos teikimu gali būti panaikintas paramos gavėjo statusas (15 straipsnio 3 dalies 6 punktas).

Įstatyme taip pat įtvirtinti leistini paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:

8 straipsnis. Paramos gavėjo įsipareigojimai
1. Teikiant paramą leidžiami šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:
1) viešinti informaciją apie paramos teikėją;
2) teikti ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą;
3) panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka.
2. Išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas, viešindamas informaciją apie paramos teikėją, suma neturi viršyti 10 procentų šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės. Jeigu viešindamas informaciją paramos gavėjas patiria išlaidų, viršijančių šiame punkte nurodytą ribą, šios minėtą ribą viršijančios išlaidos laikomos parama, panaudota ne pagal paramos paskirtį.
3. Paramos gavėjui viešinant informaciją apie paramos teikėją, mutatis mutandis taikomos teisės aktų, reglamentuojančių reklamą, nuostatos.
4. Įsipareigojimas panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka negali prieštarauti šio įstatymo nuostatoms dėl paramos panaudojimo.
5. Paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai paramos teikėjui turi būti nurodyti sutartyje, kuria įforminamas paramos teikimas."

Siekiant skatinti labdaros ir paramos fondų veiklą, Įstatymo 10 straipsnis papildytas 3 dalimi, kurioje nustatyta, kad lėšų perdavimas labdaros ir paramos fondui neliečiamajam kapitalui formuoti, neliečiamojo kapitalo valdymas ir iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautų pajamų panaudojimas Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka labdaros ir paramos fondo įstatuose numatytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams laikomas paramos panaudojimu pagal šiame įstatyme nustatytą paramos paskirtį.